top of page

Iggesunds Järnverk 

Uppstarten till dagens bruk

Grunden för Iggesunds järnverk anlades år 1869 av bruksägaren Gustav Tamm.

 

Han köpte då det gamla järnbruket för att börja framställa stål enligt den då mycket använda bessemermetoden.

Trots att släkten Tamm redan ägde flera andra järnbruk valde man att förlägga den nya tillverkningen till Iggesund eftersom läget vid kusten var fördelaktigt ur transportsynpunkt.

1876 bildades aktiebolaget Iggesunds bruk, som även omfattade bruken i Nianfors, Hedvigsfors och Strömbacka samt flera sågverk och stora skogstillgångar.

Det gamla vallonbruket förvandlades successivt till en modern järnverksanläggning. Allt eftersom nya verksbyggnader uppfördes revs de gamla.

Det som först byggdes, 1872, var två bessemerkonvertrar. För vidare förädling av stålet installerades såväl götvalsverk som grov- och mediumverk, därefter byggdes

  • masugn

  • rostugn

  • mekanisk verkstad

  • år 1885 byggdes det ytterligare en masugn och en rostugn

Samma år infördes lancashiresmide vid bruket, en verksamhet som var fullt utbyggd på 1910-talet.

1905 började man även med pappersmassetillverkning vid bruket,

en verksamhet som kom att växa på järnhanteringens bekostnad.

Järnverkets produktion avtog från och med 1920-talet,

framför allt beroende på den starkt minskade efterfrågan på lancashirejärn.

 

1952 upphörde tackjärnblåsningen, medan smedjan hölls i gång

ytterligare ett år för att smida ut det tackjärn som ännu fanns i lager.

 

Därefter inriktades företagets produktion helt på stålmanufaktur och

sulfatmassa, senare även förpackningskartong.

Poster från Iggesundsbruk
Vad händer på Järnverket idag? 
Iggesunds Järnverk

I dag är det huvudsakligen ett historiskt museum.

 

Järnverksanläggningen består idag av flera olika byggnadsdelar, vilka efterhand byggts samman. 

 

Mycket av den maskinella utrustningen finns bevarad.

 

  • Äldst är rostugnsbyggnaden - ett ombyggt kolhus från 1800-talets början. Övriga delar har i huvudsak tillkommit mellan 1870 och 1890. Det vanligaste byggnadsmaterialet är slaggsten med inslag av tegel, men även trä förekommer, med tak av korrugerad plåt.

I bessemerverket står de båda konvertrarna uppställda på ursprunglig plats och i lancashiresmedjan finns tre härdar kvar samt smältstyckevalsverk, ånghammare och mumblingshammare.

 

Även masugnar och rostugnar är intakta.

 

Sydost om järnverket ligger ett så kallat labbi - där smederna i äldre tid kunde vila mellan sina skift. Det är en liten envåningsbyggnad, uppförd av vitputsad sten.

Järnverksanläggningen renoverades under åren 1972–1987 
Vy av Igfgesunds Järnverk
bottom of page